Privacyverklaring

Privacyverklaring LiDRS Online B.V. / LiDRS B.V. / LiDRS in Control B.V.

1. Algemeen

LiDRS Online B.V., LiDRS B.V., LiDRS in Control B.V., (hierna ook: “LiDRS Online of LiDRS”, “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Voor zover LiDRS Online dit doet in haar rol als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is op die verwerkingen onderhavige Privacyverklaring van toepassing waarbij wij onder meer toelichten welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe wij deze beveiligen.

Het is ook mogelijk de dat LiDRS Online weliswaar uw persoonsgegevens verwerkt, maar zulks ten behoeve en in opdracht van uw werkgever, tevens onze opdrachtgever (“Opdrachtgever”). In dat geval verwerkt LiDRS Online de persoonsgegevens in de rol van ‘verwerker’. In voorkomend geval hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met de Opdrachtgever waarin is beschreven hoe wij als verwerker omgaan met de persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is verder ook niet van toepassing op (de verwerking van uw persoonsgegevens via) websites of diensten van derden waarnaar wordt verwezen op of via ons platform.

 

2.         Identiteit en contact

LiDRS Online B.V. / LiDRS B.V. / LiDRS in Control B.V.

Siriusdreef 39

2132 WT HoofddorpT: 085-401 83 68

E: info@lidrsonline.com / info@lidrs.nl

 

3.         Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

LiDRS Online B.V. biedt een leiderschapsontwikkelingstool aan als Software as a Service (SaaS)oplossing onder de geregistreerde merknaam LiDRS-model®, waarmee Eindgebruikers via een online (mobiele) applicatie inzicht krijgen in hoe Eindgebruiker zichzelf ziet (self assessment) en anderen Eindgebruiker zien (360 graden feedback), een en ander binnen de kaders van de 6 Kritieke Leiderschaps Eigenschapppen en views(het “platform”).

LiDRS B.V. biedt trainingen, coaching en mentoring aan om leiders, managers en teams te ontwikkelen en verbeteren alsmede advies te geven over mogelijke ontwikkeltrajecten.

LiDRS in Control B.V. biedt interim management en adviesopdrachten aan ter verbetering van het resultaat van teams en bedrijven.

Wanneer u onze website(s) of ons platform bezoekt, een offerte bij ons opvraagt of ons een opdracht voor product- of dienstverlening geeft, dan wel bij ons solliciteert, zullen wij de persoonsgegevens die u opgeeft, verwerken. Hieronder lichten we dat nader toe.

Website- of platformbezoek

Wanneer u onze website of platform bezoekt, wordt uw IP-adres en bepaalde verkeersgegevens opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het type browser dat u gebruikt, het aantal pagina’s dat is bezocht, of welke pagina’s u heeft bezocht. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te toetsen en te verbeteren. In dit verband maken wij tevens gebruik van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

Indien u een demo of offerte wil aanvragen voor een van onze producten of diensten, dan wel met een andere vraag contact met ons opneemt, dan verwerken wij de navolgende persoonsgegevens teneinde op uw aanvraag of verzoek te kunnen reageren:

 • NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres

Profiel

Wanneer u door onze Opdrachtgever bent aangewezen om gebruik te maken van het platform, ontvangt u van ons een link om een persoonlijk profiel aan te maken. In dat kader verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functie
 • Gegevens in het kader van de self-assessment

In dit geval verwerkt LiDRS Online uw persoonsgegevens in het kader van de voorbereiding of uitvoering van haar product- en dienstverlening.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, gebruik maakt van ons platform of andere producten of diensten bij ons heeft afgenomen, houden wij u incidenteel op de hoogte van relevante ontwikkelingen omtrent het platform of functionaliteiten daarvan, dan wel van andere producten en diensten van LiDRS Online. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

Sollicitatie

Indien u bij ons solliciteert of wilt solliciteren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens in het kader van een sollicitatie, zoals opleidings- en loopbaangegevens
 • Eventuele andere gegevens die u vrijwillig opgeeft

Wanneer u bij ons solliciteert, bewaren wij bovenstaande gegevens tot uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure en met uw toestemming tot maximaal 12 maanden na afloop van de procedure.

 

4.         Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden uw persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

 1. Externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze productontwikkeling en/of dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens;
 2. (overheids)instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken;
 • Instanties of partijen teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen daarvan te beperken. In voorkomend geval zullen wij in verwerkersovereenkomsten afspraken maken rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens.
 1. In het kader van een voorgenomen fusie of overname waar LiDRS Online bij is betrokken, uitsluitend voor zover het delen van (een deel van) de persoonsgegevens in dat verband noodzakelijk is en met inachtneming van voldoende waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

 

5.         Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Wij zullen na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren.

 

6.         Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer u een profiel heeft, kunt u uw gegevens daar ook zelf aanpassen, verwijderen of aanvullen. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U heeft tevens het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

In de gevallen waarbij wij niet als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ maar als ‘verwerker’ (van Opdrachtgever) optreden, verloopt een eventueel verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens doorgaans via de desbetreffende Opdrachtgever. Wij stellen u daar in voorkomend geval van op de hoogte.

7.         Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

8.         Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

 

Hoofddorp, februari 2024

This site is registered on wpml.org as a development site.