fbpx

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Samenvatting

Weggeman stelt in zes hoofdstukken hoe je een omgeving moet creëren waarin je wel leiding kan geven aan kenniswerkers. Hij noemt dit de professionals.

Het eerste deel gaat uit van het creëren van Shared Values met een daaruit voortkomende collectieve ambitie. Door de waarden van kenniswerkers en van de organisatie te doen samenkomen, creëer je een win- win situatie en kan de bureaucratie stevig teruggedrongen worden. In het boek wordt hier de vergelijkingen gemaakt met door waarden gedreven organisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

Naast collectieve ambitie zijn Klantgerichtheid (Customer Intimacy), Efficiëntie (o.a. Operational Excellence) en Innovatie (Product, Technological or Service Leadership) belangrijke factoren. Strategische lange termijn plannen zijn volgens Weggeman achterhaald. Hij stelt dat er in de huidige organisaties sprake is van  noodzakelijke kortcyclische strategiebepallingsprocessen, die lijken op een constante flow van strategische beslissingen. De enige constante: een voortdurende strategische heroriëntatie, met als duurzaam referentiekader de collectieve ambitie. Het bereiken van de collectieve ambitie gebeurd door het opstellen van Personal en/ of Team Commitment Statements waarin de verschillende kenniswerkers zich persoonlijk committeren aan deze collectieve ambitie.

In de kennisintensieve organisatie is de eerstelijnsmanager de backbone van de organisatie. Dit is het enige niveau waarop zowel vakinhoudelijke als managementvaardigheden in grote mate zijn vereist. Weggeman besteed veel aandacht aan ontwikkeling van het individu. Om als kenniswerker te kunnen blijven functioneren, worden er verschillende ontwikkelscenario’s omschreven.

Deze scenario’s bevatten de hoofdstromingen; meer specialiseren op kennisgebied, leren naar buiten treden (verkoop) of om zich te ontwikkelen op management gebied.

Daarnaast komt de meester-gezel relatie naar voren waarbij zowel de jonge als de oudere kenniswerker als meester in de relatie kan optreden.

Voor een leidinggevende in een kennisintensieve organisatie zijn de volgende punten vereist:

      Het participatief ontwikkelen van een collectieve ambitie;

      Het kunnen inspireren van mensen;

      Er zijn! Goed waarnemen en echt communiceren;

      Durven differentiëren (= outputsturing tenzij….; assertief optreden naar mensen die niet meer zo goed zijn in hun vak);

      Willen functioneren als hitteschild voor de ‘ruis van boven’;

      Praktiseren van een gezaghebbende maar dienende attitude.

Wat vinden wij van het boek?

Het boek is een overtuigende handleiding hoe een kennisintensieve organisatie ingericht kan worden. Bij alle verschillende uitgangspunten zijn verhelderende voorbeelden uit de praktijk genoemd. Het boek is geschreven met humor en leest daardoor prettig. Door het hele boek worden de hoofdstukken aan elkaar verbonden zodat je de hoofdstukken ook in een willekeurige volgorde zou kunnen lezen.

Ook zijn er kritische noten te plaatsen. Weggeman stelt in het boek dat managers met een MBA niet deugen en een gevaar zijn voor een kennisintensieve organisatie. Deze generalisatie vinden wij jammer en heeft het boek niet nodig. Ook het aanbrengen van het contrast tussen kenniswerkers en productiemedewerkers in een koekjesfabriek is een generalisatie. Juist door het inzetten van inspirerend leiderschap wat door zowel Weggeman als LiDRS wordt onderschreven zal ook een productiemedewerker tot grote hoogte kunnen stijgen.

Hoe haakt het boek in op onze filosofie?!

In het hele boek zijn bouwstenen uit het LiDRS model terug te vinden. De functie van eerstelijnsmanager wordt omschreven als de backbone van de organisatie. Deze manager moet volgens Weggeman voldoen aan de eerder genoemde vereisten waar een leidinggevende ook aan moet voldoen, maar wordt weggezet als corvee dienst of uitdiesel plek voor de kenniswerker. Aandacht voor leiderschap is van meerwaarde. Goede leiders zijn waardevol voor iedere organisatie. Zij zorgen er met passie en inspiratie voor dat mensen met plezier naar hun werk kunnen gaan en kunnen er voor zorgen dat de kenniswerker zijn passie kan uitoefenen. Door de leiderschapsfilosofie van LiDRS te combineren met de theorie uit dit boek, kun je wel leiding geven aan professionals!